Farrington's Mellow Yellow great taste award 2015 Logo