Farrington's Mellow Yellow Great Taste Award 2011 logo